Skip to content

 

Klima- og Miljøpolicy for Kontakten AS

Bedriftsetikk

Kontakten AS forplikter seg til å sikre at arbeid som utføres skjer på grunnlag av et anerkjent ansettelsesforhold. Dette skal være etablert i henhold til gjeldende lover, forskrifter og praksis samt internasjonale arbeidsstandarder.

Vi arbeider for å minimere negative miljømessige konsekvensene av vår virksomhet, og vil fortrinnsvis velge leverandører som også sikrer etterlevelse av alle gjeldende miljølover og forskrifter.

Vi forplikter oss å behandle ansatte med respekt, verdighet og baserer vår drift på god forretningsetikk og etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter til enhver tid.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

Mål og interne krav for Kontakten AS

Vår virksomhet skal ha et effektivt miljøstyringssystem, dette innebærer at vi forplikter oss til å kontinuerlig arbeide med å redusere vår totale miljøbelastning. I tillegg til å bli miljøfyrtårnsertifisert, har vi også egne interne krav i virksomheten — spesielt knyttet til avfall, energibruk, innkjøp og annen ytre belastning av miljøet.

HMS

 • Arbeide systematisk for å oppfylle intern kravene satt av Kontakten AS.
 • Trivsel og trygghet på arbeidsplassen — Oppfølging av nærmeste leder.
 • Jobbe aktivt for lavt sykefravær og tilby alternative arbeidsoppgaver.
 • Høyt faglig nivå på de ansatte — Alle får tilbud om kompetanseheving for at sikkerhet og miljøhensyn aktivt utføres.
 • Vi skal informere, utdanne og motivere alle ansatte slik at de kan gjøre jobben sin på en miljøansvarlig måte. Det å ta ansvar for miljøet skal være en naturlig del av den daglige driften. Miljølovgivning og myndighetskrav skal utgjøre en minimumsstandard for miljøarbeid, og målet er å overgå standarden.
 • Redusere all intern reiseaktivitet til et hensiktsmessig minimum.
 • Bruke klimanøytrale kjøretøy i egen bilpark.

Logistikk og lager

Vi prioriterer transport med lavt utslipp og bruk av transportører som er miljøsertifisert. Ved å planlegge transport både til eget lager og ut til våre kunder reduserer vi utslipp.

Mål:

 • Alle våre varetransporter med varer, inn og ut, skal skje med miljøsertifiserte transportører.

Indikatorer:

 • Andel transport i kroner med miljøsertifiserte transportører (ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn)

Energi

 • Utnytte lokale energiressurser der det er mulig.
 • Påvirker brukeradferd — Rutiner for slukking av lys, lufting, alle elektroniske apparater slukkes ved endt arbeidsdag.
 • Lavenergibelysning, behovs styrt belysning.
 • Årlig vedlikehold og service av ventilasjonsanlegg.
 • Årlig oppfølging av energiforbruk.

Avfall

 • Mål om 85 % sorteringsgrad for hele bedriften.
 • Kontinuerlig forsøke å redusere vår totale avfallsmengde.
 • Håndtere bilag, dokumenter og e-post mest mulig elektronisk.
 • Rutiner for gjenbruk av materialer, kontorrekvisita og IKT-utstyr.
 • Avtale om resirkulering og gjenvinning av produkter/utstyr/materiell.

Innkjøp

 • Øke andelen produkter i sortimentet som er lagd av mer bærekraftige materialer.
 • Minimere forbruket av varer og tjenester.
 • Målsetning at 80% av våre leverandører skal være miljøsertifiserte.
 • Stille relevante miljøkrav i anskaffelser av både varer og tjenester ved å prioritere leverandører som kan dokumentere at de er miljøsertifiserte (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn) og/eller forhandler miljøsertifiserte produkter.
 • Forbruket av papir til skrivere og generelt kontorrekvisita holdes lavt.
 • Leverandører som ikke er miljøsertifiserte, eller som ikke har miljøsertifiserte produkter, skal oppfordres til å gjennomføre miljøsertifisering.
 • Jobbe aktivt med å redusere innkjøpene.
 • Nøye behovsvurderinger før anskaffelse.

Kontakten AS sin miljøpåvirkning

 • Påvirke våre kunder til å velge materialer og varer som er miljødeklarerte, mer miljøvennlige og som gir en energieffektiv løsning med lengre vedlikeholds intervaller og har lengre levetid.
 • Selge overskuddsmateriell/retur uten feil og mangler til kunder og ansatte fremfor å skape avfall.
 • Jobbe aktivt med å begrense vår totale belastning på miljøet, sammen med våre ansatte, slik at energiforbruk, utslipp av klimagasser og avfallsmengde, skapt av oss, er minimale.

 

Er du kunde, samarbeidspartner eller annen interessepart, så er du velkommen til å gi oss innspill på hvordan vi kan jobbe for å fremme vårt arbeid inn mot klima og miljø.

Send gjerne en e-post til post@kontakten.no